Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

11:01
10:53
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle

June 22 2018

10:59

June 20 2018

21:10
21:00
20:53
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viacarmenluna carmenluna

June 06 2018

18:40
3448 415d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
18:36

May 23 2018

12:43
8625 5499 500
Reposted fromrol rol viacarmenluna carmenluna
12:42
12:38
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
12:37
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viacarmenluna carmenluna
12:37
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viarealytruth realytruth

May 17 2018

11:33
11:33
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viacarmenluna carmenluna
11:31

May 16 2018

19:25
Jeszcze raz
— chciałabym
19:25
6967 467e 500
Reposted fromKisiel Kisiel via4777727772 4777727772
18:51
Nie mogę się odnaleźć.
18:48
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl