Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

16:46
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viadusielecc dusielecc
16:40
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viadusielecc dusielecc

November 27 2017

22:48
3726 2447
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialoveandsex loveandsex
21:41
21:21
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viakittylitter kittylitter
21:17
Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.
— Charles Bukowski, "Kobiety"
Reposted fromtrup trup viakittylitter kittylitter
21:09
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viadusielecc dusielecc
21:08
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadusielecc dusielecc
19:48
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapompompom pompompom

November 23 2017

21:12
8632 af74 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamaking-love making-love
21:09
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viamaking-love making-love
13:48
5160 30d5 500
Reposted fromsohryu sohryu viakittylitter kittylitter
13:34
12:51
6055 45e6 500
Reposted fromlubje lubje viainsanedreamer insanedreamer
10:24

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
10:24
10:10

November 21 2017

18:56

November 20 2017

20:00
8056 7cb4
Reposted from777727772 777727772 viadynamite dynamite
19:25
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl