Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

20:08
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaretaliate retaliate
20:08
7378 1177 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viainsanedreamer insanedreamer
20:04

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaretaliate retaliate
20:04
3267 8b0b 500

August 17 2019

22:30
7751 af7d 500
Reaching for an angel.
22:21

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viainsanedreamer insanedreamer
21:49
21:47
21:46
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
21:45
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
21:44
0759 50af 500
Reposted fromneons neons viainsanedreamer insanedreamer
21:35
21:31
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
21:31

June 12 2019

11:45
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
11:44
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
11:41
5088 3fbc

February 09 2019

21:33
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki viainsanedreamer insanedreamer
21:30
8058 37eb 500
Reposted frompampunio pampunio viainsanedreamer insanedreamer
21:28
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl