Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

21:33
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki viainsanedreamer insanedreamer
21:30
8058 37eb 500
Reposted frompampunio pampunio viainsanedreamer insanedreamer
21:28
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
21:10
21:09
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viaciarka ciarka
21:05
1089 2e44 500
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
21:02
0588 86a0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:01

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat
20:48
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaRozaa Rozaa
20:45
20:45
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
20:35
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viadiedrunk diedrunk
20:32
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
20:29
4921 4f67
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaretaliate retaliate
20:27

November 08 2018

20:35
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viacomatosegirl comatosegirl
20:34
7829 cd5a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
20:32
20:31
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic to zawsze zarys czegoś, przygotowanie do obrazu, gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, to szkic bez obrazu, szkic do czegoś, czego nie będzie.
— Kundera - Nieznośna lekkość bytu
20:29
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl